Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2012

Asia181
łatwiej odejść,trudniej znieść..
Asia181
Tekturowych postaci z każdym dniem coraz więcej .
Asia181
`Polej kolejkę za te martwe marzenia, za wszystko co miało tu być, czego nie ma` 
Asia181
Szczęście łatwo znaleźć,patrz pod nogi..
Reposted bygriber griber
Asia181
A na drugi dzień to wszystko traci sens.
Gdzie ból to część naszych doświadczeń.
Asia181

Znał wczoraj i dziś,tylko jutra unikał..

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl